Tunesoft.com.tr web sitesi istatistik sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 

Otomatik Raporu Modülü - Veri Minimizasyon Raporu


Otomatik Raporu Modülü - Veri Minimizasyon Raporu

Veri Minimizasyon Raporu

Tek tıklamayla oluşan veri minimizasyon raporunda, hangi verileri karartmanız veya silmeniz gerektiğini kolayca görüntüleyin.

TÜM SERVİSLER
Diğer Servisler
 • Hızlandırılmış Dijital VERBİS Envanter Oluşturma Modulü
 • Toplu Şirket Yönetimi Modülü
 • Kurul Formatına Uygun ve VERBİS Uyumlu Hazır Kütüphane
 • Kişisel Veri Aktarımı Matrisi Oluşturma Modülü
 • KVK Belge Saklama ve Paylaşım Modülü
 • KVK Güncel Mevzuat Takip Modülü
 • İlgili Kişi Başvuru Takip Modülü
 • KVK Uyumluluk Soru Kütüphanesi
 • E-Posta Bildirimi
 • Kütüphane Zenginleştirebilme Yeteneği
 • Otomatik Raporu Modülü
 • Otomatik Raporu Modülü - VERBİS Raporu
 • Otomatik Raporu Modülü - Erişim ve Yetki Raporu
 • Otomatik Raporu Modülü - Aydınlatma Raporu
 • Otomatik Raporu Modülü - Veri Minimizasyon Raporu
 • Otomatik Raporu Modülü - KVKK Uyumluluk Değerlendirme Raporu
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Yurtdışı Veri Açık Rıza Metni
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Veri Aktarım Taahhütnamesi
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Santral Aydınlatma Metni
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Saklama ve İmha Politikası
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Özel Nitelikli Veri Açık Rıza Metni
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Kişisel Verilerin Korunması Politikası
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Kameralar için Aydınlatma Metni
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - İlgili Kişi Aydınlatma Metni
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - E-Posta Aydınlatma Metni
 • Hukuki Metin Oluşturma Modülü - Bazı Faaliyetlere Özel Aydınlatma Metni
 • KVK Uyumluluk Denetimi
 • KVK Farkındalık Eğitimi
 • Veri İhlali Modülü
 • TUNE SOFT TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.
  KVKK BAŞVURU FORMU

  A. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 6698 sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  B. İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

  KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki belirtilen veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerden biriyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm haklarını kullanmak amacıyla,

  • Yazılı olarak,
  • Güvenli elektronik imza ile,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
  • Mobil imza ile,
  • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

  Başvurabilir.

  Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

  • Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu.

  Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

  Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

  Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

  Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Unvan : Tune Soft Teknoloji Ticaret A.Ş.

  Adres : Göztepe Mah. Santral Sk. No: 20 Kavacık / İstanbul

  İletişim Linki ve e-mail adresi: : https://tunesoft.com.tr/ - destek@tunesoft.com.tr

  Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız