Tunesoft.com.tr web sitesi istatistik sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
Tunesoft Hakkında
 

TuneSoft ekibi 20 yıldan fazla bir süredir teknoloji, veri, güvenlik, risk yönetimi, iş süreçleri analizi ve yönetim konularında deneyim sahibidir.

TuneSoft bir Regtech şirketidir. Tam donanımlı ve çoklu disiplin yaklaşımımızla, hukuki ve teknik deneyimimizi birleştirerek TuneSoft çözümlerini tasarladık.

KVKK ve GDPR mevzuatlarına uyumluluk süreçlerinde verdiğimiz danışmanlıkla, Kişisel Veri Koruma Mevzuatı ve veri yönetişimi çözümlerine ilişkin, şirketlerin artan ihtiyaçlarını başarıyla karşılamaktayız.

Regtech kategorilerinde Uyum ve Risk Yönetimi kapsamında verdiğimiz hizmetler:

Uyum Süreci

Organizasyonlarda mevcut durum tespiti yapılarak uyumluluk değerlendirilir. Gelecek düzenlemelerin gerçek zamanlı izlenmesi ve takibi bir algoritma dahilinde yapılır.

Risk Yönetimi

Regtech tabanlı algoritmamızla, potansiyel olarak riskli ya da güvenli olmayan alanlar tespit edilir. Organizasyonlara, risk katsayılarıyla saptanan mevcut risklere yönelik çeşitli teknik ve idari tedbirin alınması ve nihayetinde, risklerin azaltılması için gerekli görevler önerilir.

TuneSoft Regtech’in ana bileşenlerinden olan bulut tabanlı bir platformdur.

TuneSoft Kişisel Veri Envanteri Yönetişim Platformu, kurumların KVKK uyumluluğunu en hızlı ve etkili biçimde yapabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu platformda, hukuk, süreç ve bilişim teknolojileri disiplinlerinden oluşan ekibimizin hazırladığı sorulara, müşteriler tarafından verilen cevaplar doğrultusunda VERBİS uyumlu Kişisel Veri Envanteri oluşturulur ve aksiyon önerileri sunulur.

İlkelerimiz

Müşterilerimiz varlık nedenimizdir. TuneSoft Kişisel Veri Envanteri Yönetişim Platformu ile Veri Koruma Mevzuatına uyumluluğunu gerçekleştirmeye çalışan müşterilerimize ve danışman şirketlere, bu çabalarında yardımcı olup birlikte değer üretiriz ve onlarla büyürüz.

En önemli kaynağımız ise çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızın mutluluğu, müşteri memnuniyetinin en önemli güvencesidir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek için bilgi ve tecrübemizi sürekli olarak geliştirmeyi hedefleriz.

Vizyonumuz

Yüksek kalitede hizmet, nitelikli iş gücü ve sürekli gelişen ve değişen yapısıyla RegTech alanının öncü kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Müşterilerimizin hedefleri doğrultusunda verimli, teknolojik, zaman tasarrufu sağlayan, katma değerli, müşteri memnuniyeti odaklı Regtech çözümleri sunmak.

 

TUNE SOFT TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.
KVKK BAŞVURU FORMU

A. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

B. İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki belirtilen veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerden biriyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm haklarını kullanmak amacıyla,

  • Yazılı olarak,
  • Güvenli elektronik imza ile,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
  • Mobil imza ile,
  • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

Başvurabilir.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

  • Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan : Tune Soft Teknoloji Ticaret A.Ş.

Adres : Göztepe Mah. Santral Sk. No: 20 Kavacık / İstanbul

İletişim Linki ve e-mail adresi: : https://tunesoft.com.tr/ - destek@tunesoft.com.tr

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız